DGKTS, 12. 6. 2017

Zahteva Društva za sodobni ples Slovenije za ponovno ustanovitev Centra sodobnih plesnih umetnosti

Objavljamo poziv Društva za sodobni ples Slovenije za ponovno ustanovitev Centra sodobnih plesnih umetnosti:

Foto: Nada Žgank, arhiv DGKTS

Center sodobnih plesnih umetnosti je bil ustanovljen 7. julija 2011 in je direktno odgovarjal ciljem Nacionalnega programa za kulturo (2008-2011), posebej pa še vzpostavljanju pogojev za institucionalizacijo sodobnega plesa, ki bi bila zaradi devetdesetletne zgodovine, kakovosti in mednarodne uveljavljenosti akterjev nujna. Zgodba s centrom se je 23. 8. 2012, samo eno leto po ustanovitvi, zaključila zelo razorožujoče in nespodbudno za vse, ki so si zanj dolga leta prizadevali – s sklepom o prenehanju veljavnosti Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Center sodobnih plesnih umetnosti.

Z ukinitvijo Centra je bila storjena velika in nepopravljiva škoda generaciji umetnikov, ki se v danih zaostrujočih razmerah, ki so sledile, ni mogla razvijati, nedvomno pa tudi vsem nadaljnjim generacijam, ki vstopajo v vedno manj cenjeno, nepriznano in na vseh nivojih vedno slabše podprto slovensko sodobnoplesno prizorišče. Za to nepopravljivo škodo ni odgovoren samo takratni minister, ki je podpisal ukinitev, ampak tudi vsi njegovi nasledniki, ki niso ponovno vzeli v roke že pripravljenih strateških dokumentov in zgodbe s CSPU bodisi obnovili bodisi poiskali druge dolgoročne sistemske rešitve za področje, ampak namesto tega pustili področje in z njim usodo vrhunskih umetnikov životarjenju. Institucionalizacija sodobnega plesa je v nadaljevanju celo izpadla iz ciljev NPK.

Minister za kulturo, g. Anton Peršak, je na otvoritvi letošnjega bienala sodobne plesne umetnosti Gibanica obljubil, da bo ponovno ustanovil Center sodobnih plesnih umetnosti in to v obliki, ki bo podpirala heterogenost področja. Na Društvu za sodobni ples Slovenije, krovni stanovski organizaciji na področju sodobnega plesa smo te pobude veseli. Da pa ne bo ostalo samo pri besedah, od ministrstva pričakujemo časovnico realizacije te obljube.

DSPS poziva, da je zagotovljena prisotnost njegovega zastopnika pri vseh nadaljnjih korakih, ki vodijo do ponovne ustanovitve CSPU. Prav tako poziva, da se stroški ustanovitve in delovanja Centra v takšni ali drugačni obliki ne bodo zajedali v programska in projektna sredstva, namenjena delovanju sodobnega plesa. Vsi koraki domnevnega ustanavljanja naj bodo kar najbolj transparentni. Pri DSPS imamo strokovno znanje, zbrane analize in dokumente, poleg tega pa so naši člani aktivni akterji na polju in lahko v sodelovanju z njimi pridemo do kar najbolj optimalnih rešitev glede na potrebe in cilje.

Našo zahtevo podpirajo spodaj podpisani posamezniki, predstavniki nevladnih organizacij in javnih zavodov, ki razumejo, da je institucionalizacija sodobnega plesa nujna. Akterji s področja sodobnega plesa so zaradi nerešene problematike zaposlovanja, ki jo stopnjuje tudi neobstoj institucionalizacije, skoraj brez izjeme samozaposleni v kulturi. Vseeno pa mnogi s svojim znanjem in umetniško vitalnostjo tudi bistveno pripomorejo k programom obstoječih javnih zavodov. Institucionalizacija sodobnega plesa bi ta sodelovanja okrepila, ker bi imelo nezanemarljiv vpliv tudi na produkcijo spodaj podpisanih javnih zavodov.

V prilogi dodajamo nekatere pomembne dokumente in vas prosimo za datum sestanka.

Pia Brezavšček, predsednica DSPS

Povezava: Poziv in seznam podpisnikov