Pravno obvestilo

Vsebine spletnega portala www.sigledal.org in vsebine posamezne spletne strani tega portala so varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah – ZASP (Ur. l. RS, št. 16/2007 in spr.).

Zavod NOVI ZATO. si prizadeva za dosledno spoštovanje moralnih avtorskih in izvajalskih pravic, zato navaja avtorstvo in vir vsebin na spletnem portalu Sigledal v vseh primerih, ko so dostopni ustrezni podatki.

Žal nam kljub skrbnim prizadevanjem ni uspelo najti vseh avtorjev oziroma imetnikov avtorskih pravic, zato morebitne imetnike avtorskih pravic na objavljenih delih prosimo, da se nam oglasijo na naslov sigledal@gmail.com, da bomo lahko ustrezno uredili prenos avtorskih pravic za uporabo njihovega dela na portalu SiGledal. Hvala za razumevanje.

Morebitna opozorila na napake ali nedoslednosti v navajanju avtorstva in vira lahko sporočite tudi na naslov NOVI ZATO., Rabelčja vas 15 c, 2250 Ptuj. 


***

Spletni portal www.sigledal.org je namenjen javnosti brezplačno in izključno za potrebe omogočanja dostopa do digitalnega arhiva slovenske gledališke produkcije, za potrebe izobraževanja in raziskovanja. Uporabniki si lahko vsebine objavljene oziroma drugače dane na voljo javnosti na portalu www.sigledal.org ogledujejo, jih natisnejo ali naložijo na svoj osebni računalnik, pod pogojem, da gre izključno za osebno uporabo brez namena doseganja kakršnekoli neposredne ali posredne gospodarske koristi.  

Brez izrecnega pisnega dovoljenja zavoda NOVI ZATO. oziroma drugih imetnikov izključnih avtorskih, izvajalskih ali drugih pravic je prepovedana kakršnakoli drugačna uporaba vsebin objavljenih oziroma drugače danih na voljo javnosti na portalu www.sigledal.org ali na posamezni spletni (pod)strani tega portala. Uporabnikom spletnega portala www.sigledal.org ni dovoljeno nikakršno javno reproduciranje, javno distribuiranje, javno prenašanje, javno predvajanje, javno prikazovanje ali drugačna javna priobčitev avtorskih del ali drugih varovanih vsebin objavljenih na portalu www.sigledal.org. Prav tako ni dovoljena uporaba teh vsebin z namenom oglaševanja ali doseganja kakršnekoli druge neposredne ali posredne gospodarske koristi.  

 

***
Logotipi in drugi identifikacijski znaki, ki so objavljeni na spletnem portalu www.sigledal.org, so lahko varovani kot blagovne oziroma storitvene znamke v skladu z Zakonom o industrijski lastnini - ZIL (Ur. l. RS, št. 51/2006 in spr.) in drugimi veljavnimi predpisi Republike Slovenije. Kakršnakoli uporaba teh znakov brez izrecnega pisnega soglasja njihovih imetnikov lahko pomeni kršitev izključnih pravic intelektualne lastnine.    

***

S spletnim portalom www.sigledal.org upravlja zavod NOVI ZATO., ki si bo prizadeval, da bodo vsi podatki in informacije objavljeni ali drugače dostopni na spletnem portalu www.sigledal.org natančni, vendar ne odgovarja za zamudo pri ažuriranju podatkov in informacij ter ne zagotavlja, da bodo vsi podatki in informacije v trenutku, ko uporabnik dostopi do njih verodostojni, pravilni ali preverjeni.

Zaradi rednega tehničnega vzdrževanja lahko pride do začasnih napak v delovanju spletnega portala www.sigledal.org ali posamezne spletne (pod)strani tega portala ali do začasne nemožnosti uporabe portala ali posamezne spletne (pod)strani tega portala.

Zavod NOVI ZATO. si bo prizadeval vse napake odpraviti v najkrajšem možnem času, vendar ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi uporabnikom nastala zaradi napak v delovanju ali začasne nezmožnosti uporabe spletnega portala oziroma posamezne spletne (pod)strani.