ZDUS, 12. 4. 2019

Razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana

Združenje dramskih umetnikov Slovenije in Sklad Jerneja Šugmana razpisujeta štipendije za študijsko leto 2019/2020 za študentke/študente dramskih umetnosti, mlade gledališke ustvarjalke/ustvarjalce in raziskovalke/raziskovalce.

Oblikovalka znakov: Gaja Mežnarič Osole

Sklad razpisuje:

 • 2 (dve) celoletni štipendiji za umetniško izobraževanje ali/in delo na lastnem projektu
 • 1 (eno) celoletno štipendijo za nadaljevanje raziskovalne naloge o zgodovini in delovanju Združenja dramskih umetnikov Slovenije od leta 1918 do danes

 

Na razpis se lahko prijavijo:

 • študenti zadnjega letnika dodiplomskega študija;
 • študenti zadnjih dveh letnikov enovitega magistrskega študija;
 • študenti podiplomskega študija;
 • absolventi dodiplomskega, podiplomskega in enovitega magistrskega študija;
 • mladi gledališki ustvarjalci in raziskovalci (samozaposleni, brezposelni in zaposleni, ki v času razpisa opravljajo delo na področju dramske umetnosti, za katerega se prijavljajo).

Kandidatke/kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, razen samozaposlenih v kulturi;
 • niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov;
 • ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini;
 • so imeli v zadnjih treh študjskih letih/gledaliških sezonah dosežke na posameznem področju, 

in sicer:

 • izkazane dosežke na umetniškem področju,
 • uvrstitve na tekmovanjih v raziskovalnem delu,
 • uvrstitve na umetniških natečajih,
 • javne nastope in predstavitve,
 • objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali raziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij ter vodenje projektov,
 • dodatna izobraževanja, vzporedni redni študij, študijske izmenjave,
 • udeležbe na seminarjih in kongresih,
 • funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,
 • priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
 • drugi dosežki, ki so pomembni za Združenje dramskih umetnikov Slovenije in njegovo promocijo doma ter v svetu, in prostovoljno delo.

 

Kandidati naj svojo prijavo oddajo v dokumentu pdf oblike na e-naslov: stipendija@zdus.si.

Prijavnici je potrebno priložiti naslednje dokumente:

 • dokazilo o statusu (študent, samozaposlen, brezposeln, zaposlen);
 • dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja (študentje);
 • dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto (študentje);
 • dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih treh študijskih letih/gledaliških sezonah;
 • življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja in umetniških ciljev;
 • predstavitev ideje za umetniški projekt in umetniško izpopolnjevanje (do 1000 znakov s presledki);
 • pooblastilo Združenja dramskih umetnikov Slovenije za hrambo osebnih podatkov.

 Študenti, ki se izobražujejo v tujini, morajo priložiti še:

 • potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali pismo o nameri študija s potrdilom izobraževalne ustanove.

 

Kandidati se lahko prijavijo na Razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana do vključno 12. 5. 2019.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo ocenjene v skladu z merili Sklada Jerneja Šugmana. Štipendije bodo dodeljene kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na število razpisanih štipendij. Izbrani kandidati bodo z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije sklenili pogodbo o prejemanju štipendije.

Vsi kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v enem mesecu od zaključka razpisa.

Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi dokumenti je dostopna na spletni strani Združenja dramskih umetnikov Slovenije pod rubriko Sklad Jerneja Šugmana, Razpis.

 O podrobnejših informacijah lahko povprašate na elektronski naslov: stipendija@zdus.si.

ZDUS, Sklad Jerneja Šugmana