ZDUS, 13. 5. 2020

Podaljšan rok za oddajo prijav za štipendije Jerneja Šugmana

Združenje dramskih umetnikov Slovenije je objavilo razpis za štipendije iz sklada Jerneja Šugmana za študijsko leto 2020/21 za študentke in študente dramskih umetnosti, mlade gledališke ustvarjalke in ustvarjalce ter raziskovalke in raziskovalce. Razpisalo je dve celoletni štipendiji za umetniško izobraževanje ali/in delo na lastnem projektu. Rok je podaljšan do 18. maja do polnoči.

Oblikovalka znakov: Gaja Mežnarič Osole

Na razpis se lahko prijavijo:

 • študentke/i zadnjega letnika dodiplomskega študija;
 • študentke/i zadnjih dveh letnikov enovitih magistrskih študijev;
 • študentke/i podiplomskega študija;
 • absolventke/i dodiplomskega, podiplomskega in enovitega magistrskega študija;
 • mlade/i gledališke/i ustvarjalke/ci in raziskovalke/ci (samozaposlene/i, brezposelne/i ali zaposlene/i, ki v času razpisa opravljajo delo na področju dramske umetnosti, za katerega se prijavljajo).
 • samozaposlene/i na področju kulture

Kandidatke/kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, razen samozaposlenih v kulturi;
 • niso družbeniki gospodarskih družb ali ustanovitelji ali soustanovitelji zavodov;
 • ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini;
 • so imeli v zadnjih treh študijskih letih/gledaliških sezonah dosežke na posameznem področju, in sicer:
 • izkazane dosežke na umetniškem področju,
 • uvrstitve na tekmovanjih v raziskovalnem delu,
 • uvrstitve na umetniških natečajih,
 • javne nastope in predstavitve,
 • objave in predstavitve izvirnih avtorskih del na umetniških, strokovnih ali raziskovalnih področjih, urejanje publikacij, glasil in revij ter vodenje projektov,
 • dodatna izobraževanja, vzporedni redni študij, študijske izmenjave,
 • udeležbe na seminarjih in kongresih,
 • funkcije in/ali vloge v različnih organizacijah,
 • priporočila profesorjev, mentorjev in društev,
 • drugi dosežki, ki so pomembni za Združenje dramskih umetnikov Slovenije in njegovo promocijo doma ter v svetu, in prostovoljno delo.

Kandidatke/i naj svojo prijavo oddajo v dokumentu pdf oblike na e-naslov: stipendija@zdus.si.

Prijavnici je potrebno priložiti naslednje dokumente:

 • dokazilo o statusu (študent/ka, samozaposlen/a, brezposeln/a, zaposlen/a);
 • dokazilo o učnem oziroma študijskem uspehu zadnjega letnika izobraževanja (študentje);
 • dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto (študentje);
 • dokazila o dosežkih na posameznem področju v zadnjih treh študijskih letih/gledaliških sezonah;
 • življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja in umetniških ciljev;
 • predstavitev ideje za umetniški projekt in umetniško izpopolnjevanje (do 1000 znakov s presledki);
 • pooblastilo Združenja dramskih umetnikov Slovenije za hrambo osebnih podatkov.

Študentke/i, ki se izobražujejo v tujini, morajo priložiti še potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali pismo o nameri študija s potrdilom izobraževalne ustanove.

Letošnji razpis velja tudi za samozaposlene v kulturi, ki jim je dramska umetnost osnovni poklic in imajo ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazujejo, da so usposobljeni za opravljanje te dejavnosti. Kandidati, ki so vpisani v razvid samozaposlenih, naj v prilogi navedejo svojo zaporedno številko iz seznama evidence.

Rok za oddajo prijav za štipendije je podaljšan, kandidatke/i se lahko prijavijo na Razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana do vključno 18. 5. 2020.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo ocenjene v skladu z merili Sklada Jerneja Šugmana. https://zdus.si/pravilnik-sklada/

Izbrani/a kandidatki/a bosta z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije sklenili/a pogodbo o prejemanju štipendije. S podpisom pogodbe o štipendiji kandidati postanejo pridruženi člani Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Njihov status v društvu ureja statut društva.

Vsi kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v enem mesecu od zaključka razpisa.

Javna razglasitev prejemnikov štipendije je vsako leto najkasneje meseca septembra.

Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi dokumenti je dostopna na spletni strani Združenja dramskih umetnikov Slovenije pod rubriko Sklad Jerneja Šugmana, Razpis.

O podrobnejših informacijah lahko povprašate na elektronski naslov: stipendija@zdus.si.

ZDUS, Sklad Jerneja Šugmana