Stanovska društva v kulturi, 29. 4. 2012

Pismo stanovskih društev proti predlagani Uredbi o samozaposlenih

Stališče do Predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi ter Predloga pravilnika o strokovnih komisijah (kultura)
:
:

Spoštovani minister Turk!

Predstavniki podpisanih stanovskih in strokovnih društev s področja umetnosti in kulture smo se seznanili s Predlogom Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi ter Predlogom pravilnika o strokovnih komisijah (kultura). Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZKŠ) naslavljamo sledeče predloge. Odziv in odgovore želimo prejeti še pred medresorskim usklajevanjem in sprejetjem obeh uredb na Vladi Republike Slovenije. Uvodoma želimo izrecno poudariti naše mnenje, da status samozaposlenega v kulturi predstavlja enega od osrednjih konceptualnih vprašanj, ki ga je treba reševati v sklopu posodobitve javnega sektorja oz. posodobitve obstoječega kulturnopolitičnega modela in ne ločeno, to je brez celostnega upoštevanja problematike obstoječega kulturnopolitičnega modela. Zavedamo se, da je posodobitev nujno potrebna, še več, prepričano smo, da bi lahko model statusa samozaposlenih v kulturi postal osnova v reorganizaciji javnega sektorja. Zato menimo in predlagamo, da se problem statusa samozaposlenih v kulturi konceptualno, kontekstualno in konstruktivno posodobi, kar pa je možno le na podlagi temeljite, strokovne in neodvisne analize socialnega, ekonomskega in pravnega položaja samozaposlenih v kulturi in v tesnem dialogu s stroko. Hkrati predlagamo tudi, da se vzpostavi reden dialog s strokovno javnostjo in z različnimi deležniki kulturnopolitičnega polja tako, da se skliče projektna skupina za vprašanja samozaposlenih v kulturi, v katero bo vključen čim širši krog predstavnikov strokovnih in stanovskih združenj na področju umetnosti in kulture.

Žal smo do predlogov sprememb Uredbe o samozaposlenih v kulturi izredno kritični in ocenjujemo, da sta predloga strokovno pomanjkljiva do te mere, da ju je treba zavrniti. Še posebej to velja za spremembe Uredbe o samozaposlenih v kulturi, ki jo je, prepričani smo, treba v celoti zavrniti zaradi naslednjih razlogov:
(1) Kriterij kvalitete je zamenjal kriterij vrhunskosti, s čimer se uničuje osnovni namen statusa samozaposlenih v kulturnem sistemu, to je izenačevanje pogojev dela in položaja samozaposlenih z zaposlenimi umetniki in kulturniki.
(2) Izpadlo je večje število specializiranih poklicev (samo za področje filma 27).
(3) Način ocenjevanja ne upošteva specifik posameznega poklica niti specifik posameznih strok.
(4) 6. člen predloga Uredbe o samozaposlenih v kulturi je v nasprotju z Zakonom o upravnem postopku.

Iz predlogov sprememb Uredbe za samozaposlene v kulturi v celoti ni razvidno, da bi ti temeljili na celovitih študijah, ocenah in analizah realnega stanja samozaposlenih v kulturi, in še več, da izhajajo iz tehtne analize posledic ter učinkov tovrstnih radikalnih sprememb v kulturnem sistemu. Skratka, predlagane spremembe Uredbe o samozaposlenih v kulturi rušijo temeljne elemente statusa samozaposlenega v kulturi, ki predstavlja realno podlago za urejanje položaja ustvarjalcev in delavcev v umetnosti in kulturi, in uničujejo možnost za izenačevanje položaja in pogojev dela zaposlenih in samozaposlenih v kulturi. Poleg prepovedi zaposlovanja v javnem sektorju in prepovedi sklepanja avtorskih pogodb se s predlogom Uredbe o samozaposlenih v kulturi umetnike in kulturne delavce potiska na rob eksistence in ustvarja plodno okolje za beg slovenskih ustvarjalnih in intelektualnih potencialov na tuje.

Predlagamo še, da se do pridobitve temeljite analize in konsolidirane rekonceptualizacije statusa samozaposlenih v kulturi postopki izvajajo po obstoječi ureditvi. Ker smo prepričani, da je le dialog prava oblika reševanja kompleksnih sistemskih rešitev na področju kulture, predstavniki podpisanih stanovskih in strokovnih društev s področja umetnosti in kulture od MIZKŠ pričakujemo:

1. Javno predstavitev (a) namena in ciljev Predloga Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi; (b) oceno sprememb položaja samozaposlenih v obstoječem kulturnopolitičnem modelu, ki izhajajo iz predlaganih sprememb v Predlogu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi ter (c) oceno števila samozaposlenih (po področjih), ki bi ob morebitnem sprejemu predlaganih sprememb Uredbe še zadovoljevali na novo določene kriterije, ki omogočajo uveljavljati pravico do plačila prispevkov samozaposlenim v kulturi.
2. Naročilo temeljite, strokovne in neodvisne analize socialnega, ekonomskega in pravnega položaja samozaposlenih v kulturi in v tesnem dialogu s stroko.
3. Sklic projektne skupine za vprašanja samozaposlenih v kulturi, v katero bo vključen čim širši krog predstavnikov strokovnih in stanovskih združenj in ki bo predstavljala zavezujoči dialog med MIZKŠ in stroko.
4. Reševanje problematike in konceptualnih rešitev statusa samozaposlenih v kulturi v sklopu posodobitve javnega sektorja v kulturi.
5. Zaustavitev procesa sprejemanja predlagane Uredbe o samozaposlenih v kulturi in Pravilnika o strokovnih komisijah ter izvedba potrebnih postopkov na podlagi starih določil.

Obenem pozivamo tudi Nacionalni svet za kulturo (NSK), da pred medresorskim usklajevanjem predlagane Uredbe zahteva javno predstavitev analiz, namenov in ciljev, na katerih temeljijo predlagane spremembe Uredbe o samozaposlenih v kulturi, in da se člani NSK javno opredelijo do naših predlogov glede načina in pristopa reševanja vprašanja samozaposlenih v kulturi v aktualnih političnih razmerah.

Podpisniki:

 • ZDUS (Združenje dramskih umetnikov Slovenije)
 • DOS (Društvo oblikovalcev Slovenije)
 • DPS (Društvo pisateljev Slovenije)
 • DSFU (Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev)
 • DSR (Društvo slovenskih režiserjev)
 • DFPS (Društvo filmski producenti Slovenije)
 • DAL (Društvo arhitektov Ljubljana)
 • DLU (Društvo likovnih umetnikov Ljubljana),
 • ZDSLU (Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov)
 • DSKP (Društvo slovenskih književnih prevajalcev)
 • DSFTP (Društvo slovenskih filmskih in televizijskih prevajalcev)
 • DSPS (Društvo za sodobni ples Slovenije)
 • DGKTS (Društvo gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije)
 • DGR (Društvo gledaliških režiserjev)
 • SOTO (Društvo za sodobno slovensko oblikovanje tekstilij in oblačil)
 • OZ (Odprta zbornica za vizualno in intermedijsko umetnost)
 • DGUS (Društvo glasbenih umetnikov Slovenije)
 • Asociacija (Društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti)

 

V Ljubljani, 24. aprila 2012

 

Jasmina Založnik, SiGledal, 1. 5. 2012
»Danes je bistvena solidarnost«
Jasmina Založnik, SiGledal, 4. 5. 2012
Hlapci hlapcev