ZDUS, 22. 5. 2023

Javni poziv k razpisu štipendij iz sklada Jerneja Šugmana za študijsko leto 2023/2024

Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) razpisuje 1 (eno) celoletno štipendijo za umetniško izobraževanje na področju dramskih umetnosti.
:
:

Oblikovalka znakov: Gaja Mežnarič Osole

Štipendijo za obdobje 12 mesecev v višini 400 EUR mesečno se podeljuje za študijsko leto 2023/2024.

Ob uspešnih študijskih rezultatih je mogoče podaljšanje štipendijskega razmerja.

Na razpis se lahko prijavijo:

 • študenti/ke zadnjega letnika dodiplomskega študija;
 • študenti/ke zadnjih dveh letnikov enovitih magistrskih študijev;
 • študenti/ke podiplomskega študija;
 • absolventi/ke dodiplomskega, podiplomskega in enovitega magistrskega študija;
 • študenti/ke dodiplomskega študija v tujini;
 • mladi/e gledališki/e ustvarjalci/ke in raziskovalci/ke (samozaposleni/e, brezposelni/e ali zaposleni/e, ki v času razpisa opravljajo delo na področju dramske umetnosti in nameravajo nadaljevati podiplomski študij oziroma specializacijo na področju, ki se nanaša na dramsko umetnost;
 • samozaposleni/e na področju kulture, ki nameravajo nadaljevati študij, ki vključuje področje dramskih umetnosti.

Kandidati/ke morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

 • ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti razen samozaposlenih v kulturi;
 • niso družbeniki gospodarskih družb;
 • ne prejemajo druge štipendije v Republiki Sloveniji, razen če študirajo v tujini.

Kandidati/ke naj svojo prijavo oddajo v dokumentu pdf oblike na e-naslov: stipendija@zd us.si.

Prijavnici je potrebno priložiti naslednje dokumente:

 • dokazilo o statusu (študent/ka, samozaposlen/a, brezposeln/a, zaposlen/a);
 • dokazilo o dosedanjem učnem oziroma študijskem uspehu;
 • dokazilo o vpisu v izobraževalni program za tekoče šolsko oziroma študijsko leto;
 • življenjepis z opisom dosedanjega izobraževanja in ciljev;
 • predstavitev osnovne zamisli, ideje za študijsko oziroma izobraževalno ali strokovno podprto umetniško izpopolnjevanje (do 1000 znakov s presledki);
 • pooblastilo Združenja dramskih umetnikov Slovenije za hrambo osebnih podatkov.

Študenti/ke, ki se izobražujejo v tujini, morajo priložiti:

 • potrdilo o opravljenih sprejemnih izpitih ali pismo o nameri študija s potrdilom izobraževalne ustanove.

Razpis velja tudi za samozaposlene v kulturi, ki jim je dramska umetnost osnovni poklic in imajo ustrezno strokovno izobrazbo oziroma z dosedanjim delom izkazujejo, da so usposobljeni za opravljanje te dejavnosti in želijo nadaljevati izobraževanje.

Kandidati/ke, ki so vpisani v razvid samozaposlenih, kar pa ni pogoj za prijavo, naj v prilogi navedejo svojo zaporedno številko iz seznama evidence.

Kandidati/ke se lahko prijavijo na Razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana do vključno 30. 6. 2023.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo ocenjene v skladu s postopki in z merili Sklada Jerneja Šugmana.

Izbrani/a kandidat/ka bo z Združenjem dramskih umetnikov Slovenije sklenil/a pogodbo o prejemanju štipendije. S podpisom pogodbe o štipendiji kandidati postanejo pridruženi člani Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Njihov status v društvu ureja statut društva.

Kandidat/ka bo o rezultatih obveščen a predvidoma v 1 (mesecu od zaključka razpisa, najkasneje pa v začetku meseca septembra. Javna razglasitev prejemnikov/ic štipendije bo predvidoma meseca septembra.

Celotna dokumentacija javnega razpisa z vsemi dokumenti je dostopna na spletni strani Združenja dramskih umetnikov Slovenije pod rubriko Sklad Jerneja Šugmana, Razpis.

O podrobnejših informacijah lahko povprašate na elektronski naslov: stipendija@zdus.si.

ZDUS, Sklad Jerneja Šugmana