Maska, 23. 10. 2020

Maska razpisuje delovno mesto direktorja_ice

Ustanovitelji Maske, zavoda za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, na podlagi 15. člena Statuta Zavoda Maska razpisujejo delovno mesto direktorja_ice.

Kandidat_ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- visokošolska izobrazba ustrezne smeri,
- izčrpne delovne in vodstvene izkušnje pri podobnih delih,
- poznavanje področij delovanja Maske tako v Sloveniji kot v tujini,
- sposobnost za organiziranje in vodenje dela v Maski,
- znanje slovenskega in angleškega jezika.

Izbrani_a kandidat_ka bo imenovan_a za dobo petih let (01.04.2021 – 31.03.2026), z možnostjo ponovnega imenovanja. Uvajanje in primopredaja bo potekala med 01.03. in 31.03.2021.

Kandidat_ka mora ob prijavi predložiti:
- fotokopijo diplome oz. dosežene izobrazbe
- življenjepis z navedbo izkušenj pri podobnih delih in nalogah
- motivacijsko pismo ter
- svojo umetniško/programsko in poslovno vizijo Zavoda Maska v naslednjem 5-letnem mandatnem obdobju ter strategijo njenega uresničevanja.

Naloge direktorja so:
- organizira in vodi poslovanje ter programsko in strokovno delo Maske,
- predlaga svetu Maske poslovno politiko, letne programe, finančne načrte in razvojne programe Maske ter sprejema ukrepe za njihovo izvajanje,
- v okviru programske in poslovne politike in aktov, ki jih je sprejel svet Maske, samostojno odloča, predstavlja in zastopa Masko nasproti tretjim osebam,
- odgovarja za zakonitost in strokovnost dela Maske,
- opravlja druge naloge, ki jih določajo zakoni in podzakonski predpisi ter statut in splošni akti Maske.

Poleg tega od kandidat_ke pričakujemo:
- sposobnost pridobivanja partnerjev in priprave razpisov tako v Sloveniji kot mednarodno;
- vodenje tekočih projektov;
- sposobnost javnega nastopanja in zagovorništva;
- sposobnost povezovanja ustvarjalne, uredniške, produkcijske in administrativne ekipe.

Prijavo z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, življenjepisom, motivacijskim pismom ter umetniško/programsko in poslovno vizijo zavoda za mandatno obdobje je potrebno poslati do 20. novembra 2020 na naslov: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Metelkova 6, 1000 Ljubljana (z oznako: “prijava na razpis”) ali po elektronski pošti na naslov info@maska.si (zadeva: “prijava na razpis”). Kandidati_ke iz ožjega izbora bodo povabljeni na razgovor predvidoma 1. decembra 2020.

O izboru bodo kandidati_ke obveščeni v 8-ih dneh po odločitvi ustanoviteljev Zavoda Maska, predvidoma do 22. decembra 2020.

V Ljubljani, dne 19. oktobra 2020
Ustanovitelji Zavoda Maska

Maska