SiGledal, 22. 4. 2022

Javni razpis za delovno mesto direktorja_ice javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut

Ministrstvo za kulturo je v Uradnem listu Republike Slovenije in na Zavodu RS za zaposlovanje objavilo javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut - SLOGI. Kandidati se lahko prijavijo do 6. 5. 2022.

Foto: Arhiv SLOGI

Kandidat_ka mora izpolnjevati naslednje pogoje:

  • najmanj sedma raven izobrazbe: univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
  • najmanj pet let delovnih izkušenj na področju kulture,
  • znanje slovenskega jezika na visoki ravni,
  • znanje najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni.

Kandidat_ka mora k prijavi z življenjepisom priložiti:

  • vizijo in razvojne cilje inštituta za mandatno obdobje (5 let);
  • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere morajo biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter datum zaključka študija (diploma) in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
  • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje sledečih pogojev: 1. zahtevane delovne izkušnje na vodstvenih delovnih mestih. 2. delovne izkušnje na področju kulture (opis mora vsebovati navedbo delodajalca oziroma druge fizične ali pravne osebe, kjer se je delo opravljalo, datum začetka in konca opravljanja dela ter opis dela);
  • izjavo, da obvlada visoko raven aktivnega znanja slovenskega jezika;
  • izjavo o znanju najmanj enega svetovnega jezika na višji ravni, iz katere mora biti razvidna vrsta izobraževanja in izobraževalna institucija v okviru katere je bilo znanje pridobljeno.

Minister, pristojen za kulturo, bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta javnega zavoda, imenoval za direktorja javnega zavoda za obdobje petih let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas, za čas trajanja mandata, s predsednikom sveta javnega zavoda Slovenski gledališki inštitut. O izidu razpisa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.

Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Javni razpis – direktor SLOGI« v štirinajstih dneh po objavi javnega razpisa na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.

Več informacij o razpisu najdete na spletni strani ZZZS: povezava.
Celoten razpis v Uradnem listu: povezava.

Ministrstvo za kulturo, Slovenski gledališki inštitut, SLOGI

Ana Gruša Golja, SiGledal, 1. 9. 2013
Genocid je zmeraj strahopeten
SiGledal, 28. 11. 2011
Kaj se kulturi obeta po volitvah?
Andraž Polončič Ruparčič, SiGledal, 20. 2. 2013
Za gledališče nujno ne potrebuješ oči