STA, 24. 12. 2015

Vlada izdala mnenje k strateškemu načrtu SNG Nova Gorica

Vlada je na današnji redni seji dala predhodno mnenje k strateškemu načrtu javnega zavoda SNG Nova Gorica za obdobje 2016-2020. Na vladi so presodili, da je načrt oblikovan skladno z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Zujik) ter v skladu s cilji in prioritetami nacionalnega programa za kulturo.
:
:

Foto: Atelje Pavšič Zavadlav

Strateški načrt je oblikovan skladno z določbami Zujik, saj obsega v zakonu določene programske usmeritve in predviden obseg programa, organizacijske usmeritve, opredelitev investicij in investicijskega vzdrževanja ter podlage za kadrovski načrt, ki vključujejo tudi predvidene zunanje sodelavce.

K strateškemu načrtu je treba pridobiti predhodno mnenje ustanovitelja in financerja javnega zavoda. Če direktor ne sprejme strateškega načrta do izteka veljavnosti prejšnjega, je to razlog za njegovo razrešitev.

Strateški načrt je po presoji vlade prav tako skladen s cilji in prioritetami nacionalnega programa za kulturo ter sledi namenu, zaradi katerega je javni zavod ustanovljen. Kot osrednja slovenska gledališka ustanova na Primorskem SNG Nova Gorica prepoznava možnosti za nadaljnji razvoj v povezovanju znotraj regije, države in tudi s tujino. Strateški načrt vsebuje pet konkretnih ciljev s kazalniki in ukrepi ter sistematično opiše umetniško vizijo in vizijo poslovnega upravljanja, vključno s kadrovskim načrtovanjem.

Če letni finančni načrt in program dela gledališča, usklajen s finančnim načrtom ministrstva za posamezno proračunsko leto, pomembno odstopa od strateškega načrta, mora javni zavod vladi predložiti spremembo načrta v predhodno mnenje, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje.