Mestno gledališče Ptuj, 5. 2. 2019

Razpis za direktorja Mestnega gledališča Ptuj

Mestna občina Ptuj je razpisala delovno mesto direktorja Mestnega gledališča Ptuj. Direktor bo po predhodnem mnenju sveta zavoda imenovan za mandatno obdobje petih let.
:
:

Foto: Gregor Mlakar

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih izpolnjuje naslednje pogoje:

  • najmanj prva stopnja študijskega programa v skladu s 33. členom Zakona o visokem šolstvu,
  • formalne oblike delovnih izkušenj,
  • neformalne oblike delovnih izkušenj,
  • predložen program dela in razvoja zavoda.

Kandidat mora k prijavi z življenjepisom predložiti:

  • izjavo ali ustrezno potrdilo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere/ga mora biti razvidna vrsta študijskega programa in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobraba pridobljena,
  • opis formalnih oblik delovnih izkušenj, iz katerega je razviden datum (dan, mesec, leto) sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznem delodajalcu, ter kratek opis dela, ki ste ga opravljali pri tem delodajalcu,
  • kopije ustreznih potrdil oz. drugih dokumentov o aktivnem sodelovanju, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede neformalnih oblik delovnih izkušenj (izobraževanje na taborih, tečajih, seminarjih, pogodbeno in projektno delovanje, priprava strokovnih člankov ter druge refrence in aktivnosti s področja gledališke umetnosti).

Kandidat mora predožiti tudi program dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Direktor bo po predhodnem mnenju sveta zavoda imenovan za mandatno obdobje petih let. Mandat bo nastopil ko končanih postopkih za izbiro direktorja.

Kandidati pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, s pripisom ''Razpis za direktorja javnega zavoda Mestno gledališče Ptuj''.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol.

MGP

Mestno gledališče Ptuj, 25. 12. 2012
Voščilo Mestnega gledališča Ptuj
Mestno gledališče Ptuj, 24. 12. 2020
Voščilo Mestnega gledališča Ptuj
Mestno gledališče Ptuj / SiGledal, 4. 12. 2020
Pred petindvajsetimi leti ustanovitev javnega zavoda Gledališče Ptuj