SSG Trst, 27. 3. 2019

Neobvezujoča poizvedba o potencialnih kandidatih (m_ž) za mesto Direktorja Slovenskega stalnega gledališča

Za mesto direktorja Slovenskega stalnega gledališča razpisuje upravni odbor poizvedbo po ustreznem strokovnem kadru, ki naj izkazuje relevantne sposobnosti na področju umetniškega, vodstvenega in organizacijskega dela in ki je pripravljen delati v tesnem sodelovanju z drugimi službami v gledališču. Društvo TSS-SSG mora prijavo prejeti do petka, 19. aprila 2019.
:
:

Med nalogami društva Slovensko stalno gledališče (v nadaljevanju: TSS-SSG), ki mu pristojno ministrstvo od leta 2015 priznava status gledališča manjšinskih skupnosti s posebnim kulturnim pomenom, je prirejanje gledaliških predstav v slovenskem jeziku in uprizarjanje relevantnih proznih in umetniških del, ki lahko prispevajo k rasti in razvoju slovenske narodne manjšine. Društvo je nepridobitno in posluje stalno in neprekinjeno; deluje v Trstu in drugod v Furlaniji - Julijski krajini, gostuje pa tudi v drugih deželah v Italiji, Sloveniji in v drugih tujih državah.

Naloga društva je podpiranje in promocija profesionalnega in tradicionalnega slovenskega gledališča, s posebnim poudarkom na krajevnem, deželnem in srednjeevropskem prostoru. Poleg tega mora društvo poskrbeti za izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje umetniških in drugih strokovnih delavcev, ovrednotenje opusa slovenskih in italijanskih sodobnih avtorjev, izvajanje razvojne in eksperimentalne dejavnosti (tudi v sodelovanju z univerzami) s posebnim poudarkom na gostovanju pomembnih gledališč, ki delujejo na teh področjih. Nazadnje mora društvo promovirati sodelovanje med različnimi umetniškimi in gledališkimi ustanovami na nacionalni in mednarodni ravni, predvsem tistimi, ki delujejo v Trstu, Furlaniji - Julijski krajini in Sloveniji.

Za mesto direktorja Slovenskega stalnega gledališča razpisuje upravni odbor poizvedbo po ustreznem strokovnem kadru, ki naj izkazuje relevantne sposobnosti na področju umetniškega, vodstvenega in organizacijskega dela in ki je pripravljen delati v tesnem sodelovanju z drugimi službami v gledališču. Mesto se razpisuje za obdobje treh let, mandat pa se lahko podaljša ob upoštevanju nacionalnih pravil Enotnega sklada za uprizoritveno dejavnost (Fondo Unico dello Spettacolo).

Kandidate bo ocenil upravni odbor; zoper izbiro pritožba ni mogoča. Odbor bo najprej opravil prvi izbor kandidatov, ki bodo ustrezali razpisnim pogojem, in jih povabil na razgovor; na podlagi tega bo izbral kandidata, ki ga bo imenoval na mesto direktorja in z njim sklenil ustrezno pogodbo. Pogodba predvideva zaposlitev za določen čas in plačilo za opravljeno delo. Znesek plačila za predlagano delo bo določil upravni odbor.

Ob upoštevanju statuta društva bo moral kandidat (m_ž):

- izkazovati ustrezen umetniški profil za pripravo in izvedbo umetniškega programa, hkrati pa tudi ustrezne vodstvene sposobnosti, pridobljene z delovanjem na področju uprizoritvene umetnosti v nacionalnem in mednarodnem prostoru, ki so razvidne iz življenjepisa;

- zagotoviti pravilno in transparentno delovanje ob upoštevanju veljavne zakonodaje;

- spoštovati finančne okvire in omejitve, ki jih upravni odbor določi na področju umetniškega delovanja, in upoštevati smernice referenčne službe za ekonomske vire;

- zagotoviti stalno prisotnost na sedežu in upravljanje s človeškimi viri;

- imeti potrebne sposobnosti in izkušnje na področju stikov z institucionalnimi sogovorniki na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni, ter vzpostaviti stike z novimi javnimi in zasebnimi sponzorji;

- promovirati gledališke prireditve, tudi z novimi promocijskimi orodji, s katerimi se lahko dosežejo in privabijo mlajši obiskovalci.

Drugi pogoji:

Ob roku za vložitev kandidatur bodo morali kandidati izpolnjevati tudi te pogoje, ki jih bodo morali izrecno navesti v prijavi, upravni odbor pa bo lahko preverjal njihovo izpolnjevanje:

- državljanstvo Republike Italije ali države članice EU oz. status begunca (drugi odstavek 25. člena zak. ur. 251/2007); - dopolnjeno 18. leto starosti;

- brezhibno znanje slovenskega in italijanskega jezika, znanje angleškega ali drugega evropskega jezika;

- poznavanje prostora, v katerem deluje društvo; poznavanje, ki sloni na razpredeni mreži stikov;

- uživanje polnih državljanskih in političnih pravic; državljani držav članic EU morajo imeti državljanske in politične pravice tudi v matični državi oz. državi, iz katere prihajajo;

- neobsojenost ali nekaznovanost za kaznivo dejanje; proti kandidatu se ne smejo izvajati niti prehodni in preventivni ukrepi v postopku obravnave oz. ne smejo biti vpisani v kazenske evidence ali kandidatu znani kazenski postopki proti njemu.

Kandidati morajo prijavo oddati v slovenskem in italijanskem jeziku; podpisani vlogi morajo priložiti te dokumente, ki jih morajo prav tako parafirati na vsaki strani:

- umetniški in kulturni program (dolžina: do tri strani), ki naj vsebuje ključne smernice, ki jih kandidat namerava razviti med svojim mandatom;

- življenjepis v formatu Europass;

- kopijo veljavnega osebnega dokumenta.

Vloga in vse priloge morajo biti poslane v PDF-formatu.

Društvo mora prijavo prejeti do petka, 19. aprila 2019 in sicer do 14. ure na e-naslov barbara.briscik@teaterssg.com

Prijavo v papirni obliki in zaprti kuverti lahko kandidati vročijo tudi osebno v pisarni TSS-SSG, Ul. Petronio 4, 34141, Trst, v času uradnih ur (od ponedeljka do petka od 10.00 do 14.00).

Ta poizvedba se ne obravnava kot javna ponudba v smislu in za učinke 1336. člena civilnega zakonika in ne obvezuje TSS-SSG k imenovanju direktorja, k utemeljitvi izbire oz. ne izključuje možnosti objave novega razpisa s selekcijskim postopkom, če bodo prejete prijave ocenjene za neustrezne.

SSG Trst