Dan, noč + človek = ritem: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918 – 1960

Izbral in uredil: Rok Vevar
Urednica zbirke: Amelia Kraigher
Urednik: Gregor Moder
Izdajatelji: Maska, zavod za založniško, kulturno in producentsko dejavnost, Nomad Dance Academy Slovenia, Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
Uredniška pomoč: Iztok Ilc, Jasmina Založnik
Avtorja spremnih besedil: Rok Vevar, Aldo Milohnić
Jezikovni pregled: Iztok Ilc
Oblikovanje in prelom: Ajdin Bašić, Iztok Kham
Za založbo: Janez Janša (Maska) Dragana Alfirević (NDA Slovenia) Marko Repnik (JSKD)

Izdajo knjige je sofinancirala Javna agencija za knjigo Republike Slovenije. Izšlo s pomočjo Mestne občine Ljubljana. Sofinancira program Evropske unije Ustvarjalna Evropa v okviru DANCE ON, PASS ON, DREAM ON. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni nujno tudi podporo njeni vsebini, saj le-ta odraža samo mnenja in stališča avtorjev. Komisija ni odgovorna za kakršnokoli uporabo informacij iz tega dokumenta.

V knjigi DAN, NOČ + ČLOVEK = RITEM: Antologija slovenske sodobnoplesne publicistike 1918−1960(Maska Ljubljana, Nomad Dance Academy Slovenija, JSKD, 2018) so zbrani teoretski, zgodovinski in kritiški članki o sodobnem plesu, modernem baletu in plesni kulturi, ki so bili v domačem periodičnem tisku objavljeni med obema vojnama in poldrugem desetletju po njej. Raziskava za antologijo je pokazala, kako obsežna in živa je bila domača publicistična produkcija in kako izjemno je bilo zanimanje za tovrstno umetnost in njeno kulturo v obdobju obeh monarhij in prve socialistične Jugoslavije. Antologija prve domače publicistične prispevke s področja zgodovine in teorije sodobnega plesa in modernega baleta predstavi v sklopih, v katere so razvrščeni prvi poskusi refleksije domače plesne zgodovine (Rado Kregar), vizionarske teoretizacije sodobnega plesa v krogih domačih zgodovinskih avantgard, natančneje, konstruktivistov in tankovcev (Ferdo Delak, Avgust Černigoj), teorije sodobnega plesa in modernega telesa v krogih mladinskega krščansko-socialnega gibanja, t. i. križarjev (Franjo Čibej, Pino Mlakar) ter kulturne zgodovine klasične in moderne plesne umetnosti (Kristina Vrhovec – Brenk). Sledijo kritiški in esejistični prispevki, ki popisujejo in kritiško motrijo plesno delo protagonistov sodobnega plesa in modernega baleta (Lidija Wisiak in Vaclav Vlček, Rut Vavpotič, Meta Vidmar, Katja Delak, Pia in Pino Mlakar, Marta Paulin – Brina) takratnega slovenskega kulturnega prostora, ki je od svojih začetkov izrazito medkulturen in mednaroden. Poglavje Doba plesa in telesa je ozek izbor sicer nepreglednega korpusa plesno-kulturne publicistike med obema vojnama in si prizadeva bralcu predstaviti predvsem širino njenega spektra. Knjigo zaključuje poglavje Vrag na vasi – ples v Sloveniji 1946−1960, v katerem je pretežno z zapiski Pie in Pina Mlakarja dokumentiran poskus institucionalizacije moderne plesne umetnosti v okviru baleta SNG v Ljubljani in vzpostavitve kulturnega projekta novega jugoslovanskega baleta. V nevrotičnem obdobju razvoja jugoslovanske socialistične izjeme, ki je tudi na področju umetnosti in kulture rapidno spreminjal svoje možne smeri, se je to ob sklenitvi 50. let zaradi različnih razlogov izkazovalo kot vse bolj nemogoč projekt, o čemer pričata dva članka Ksenije Hribar v Epilogu. Publicistične dokumente, ki so zbrani v Antologiji, kontekstualizirajo izvirni članki Roka Vevarja (urednik) in dr. Alda Milohnića, jezikovno je knjigo uredil Iztok Ilc, asistentka urednika pa je bila Jasmina Založnik. Tej antologiji bo sledil drugi del, v katerem bodo dokumentirane težnje sodobnoplesne publicistike med letoma 1960 in 1999, ko sodobni ples začne odločno predstavljati vzporednico domači institucionalni kulturni mreži.